บจก. บางกอกอินเตอร์ฟูด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
Publish Date : 15-04-2020


          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 (ที่ผ่านมา) บจก. บางกอกอินเตอร์ฟูด ได้รับ "รางวัลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติบัตร" ในงานเปิดโลก วิชาการ จากเทศบาลอ้อมใหญ่ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบาลพัฒนาเยาวชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาระบบการทำงานจริงในบริษัทฯ เข้ามาอบรมเพื่อเรียนรู้และนำไปพัฒนาตนเองต่อไป